خدمات شرکت

خدمات مديريتی، مالی و حسابداری

1- مالياتی , برنامه ريزی مالياتی ، مهندسی مالياتی ، پيگيری و حل و فصل پرونده های مالياتی

2- تجزيه و تحليل اطلاعات مالی ، تهيه بودجه ، حسابداری مديريت بررسی كارايی و ميزان سوددهی شركتها
3- اصلاح حسابها مربوط به عمليات حسابداری دوره های گذشته
4- پیاده سازی سیستمهای مالی و بهای تمام شده
5- پيشنهاد ، طراحی و پياده سازی انواع كدينگ حسابها
6- رفع اختلافات مالی بين شركاء وسهامداران
7- اصلاح و تعديل حسابها
8- تهيه آيين ‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و كنترل داخلی
9- تهيه بودجه و گزارشات تحليلی مالی و ساير گزارشات مالی و محاسباتی خاص
10- تهيه اظهارنامه مالياتی جهت اشخاص حقوقی
11- تهیه اظهار نامه جهت اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 96 ، بند ب ماده 95 و بند ج
12- تهیه صورتهای مالی ، یادداشتهای پیوست و گزارشات جامع برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارائه به بانکها برای دریافت تسهیلات
13- انجام کلیه امور حسابداری و تحربر دفاتر قانونی
14- مشاوره در زمينه نرم افزارهای مالی
15- حل و فصل اختلافات مالی
16- حسابرسی داخلی
17- انجام کلیه امور مربوطه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده ، اطلاعات خرید و فروش (3) ماهه و ماده 169 مکرر
18- انجام کلیه امور مربوطه در زمینه قانون کار ، تامین اجتماعی
19- انجام کلیه امور مربوطه در زمینه قانون تجارت و امور مربوط به ثبت شرکتها
20- تهیه و ارائه گزارشات توجیهی و اقتصادی برای بانکها و سایر درخواست کنندگان و بررسی مالی و اقتصادی طرح های صنعتی (ایجادی – توسعه) 
                                                                                                       

 خدمات مشاوره

1
- بهبود فضای مالی و حسابداری
2- تجزیه و تحلیل  مالی شرکتها
3- ایجاد سیستم مالی و سیستمهای کنترلهای داخلی
4- تهیه نظامنامه مالی  
5- تهیه آئین نامه های داخلی
6- بودجه
7- برنامه ریزی مالی
8- اصلاح و بروز رسانی اطلاعات حسابداری و مالی
9- ایجاد شرایط مناسب جهت رسیدگیهای مالیاتی
10- مشارکت در زمینه جذب و استخدام مدیر مالی ، سرپرست و کارشناس حسابداری   
11- تهیه گزارشات هیات مدیره و مجامع
12- عناوین مجرمانه ، مسئولیت مدیران شرکتهای بورسی
13- مسئولیت های قانونی مدیران  در خصوص پولشویی و فساد اداری
14- مشاوره در زمینه تهیه نرم افزارهای مالی
15- حل و فصل اختلافات مالی
16- حسابرسی داخلی
17- مشاوره در زمینه قانون مالیاتها ، ارزش افزوده ، اطلاعات خرید و فروش   سه ماهه و ماده 169 مکرر
18- مشاوره در زمینه قانون کار ، تامین اجتماعی
19- مشاوره در زمینه قانون تجارت و امور مربوط به ثبت شرکتها